Školu čeká změna - jak ji provést z pohledu ředitele

Publikováno 14. 6. 2017 Autor Lea Mentlíková

Provádět pedagogický sbor změnou není snadné, a proto jsme pro vás vytvořili přehledný postup jednotlivých fází tzv. kanvas průchodu změnou. Vše je přehledně na jedné A4, můžete si jej vytisknout na A3 a dopisovat, nebo jej použít jako inspiraci a ujistit se, že jste na nic nezapomněli.

změna ředitel řízení vedeníVYSVĚTLENÍ KANVASU - TŘI FÁZE

>> STÁHNOUT KANVAS <<

Celý kanvas je rozdělený do třech sloupců. Ty odráží tři fáze vycházející z designového myšlení, na jehož základě fungují úspěšné firmy v komerčním odvětví a implementují změny. Proces se rozděluje do tří fází: naslouchací, tvořící a doručovací.

 

1) NASLOUCHACÍ

V této fázi odpovídáme na otázku: Kde jsem teď? Jako leader a průvodce změnou je třeba se nejdříve zorientovat v tom, jaká je aktuální situace v celé její šíři. Jinými slovy je dobré, když se leader zastaví a zhodnotí výchozí bod dřív, než se rozběhne hledat cestu k řešení. Mnoho ředitelů tuto fázi přeskočí a zpětně zjišťují, že situaci podcenili.

Odkud změna přichází

Impulsy ke změně se dělí na dvě základní skupiny – vnější a vnitřní. Slouží k ujasnění si zadání a poptávky. Abychom mohli situaci rozklíčovat, položme s otázky: “Proč tato potřeba vznikla? Jaká je její příčina?”. Čím hlouběji ke kořenům příčiny se člověk dostane, tím lepší řešení bude schopen navrhnout.

  • Vnější impulsy přicházejí od zřizovatele školy, od politické reprezentace, ze sdělovacích prostředků, z názorů veřejnosti.

  • Vnitřní impulsy přicházejí zevnitř školy. Z potřeb školy, žáků, učitelů, ředitelů - leaderů nebo rodičů.

 

Změna v kontextu vize, hodnot a kultury

Jak moc změna souzní nebo nesouzní s vaší vizí, hodnotami a kulturou? Bude třeba něco změnit? Jaké může mít změna dopady? Zachyťte nejdůležitější poznatky, nápady, hypotézy.

 

Stakeholdeři

Je třeba si postupně odpovědět set několika otázek a zapsat si klíčová slova:

  • Jak na změnu budou reagovat jednotliví stakeholdeři?

  • Jaké jsou jejich potřeby?

  • Co ze změny budou mít?

  • Čeho se obávají?

  • Jaké příležitosti, které nevidí, může změna stakeholderům přinést?
     

Na první pohled to může vypadat, že se změna dotkne jen učitelů a nikoho jiného, ale je třeba jít hlouběji. Cokoliv, co se dotkne učitelů se pravděpodobně dotkne dětí, co se dotkne dětí, se dotkne rodičů, co rodičů, může se dotknout zřizovatele.

 

Další

Další faktory, které je třeba brát v potaz jsou například ekonomické - kolik máte peněz k uskutečnění změny? Personální - máte volné kapacity? Technologické - máte potřebné vybavení? A podobné.


 

2) TVOŘÍCÍ

V této fázi odpovídáme na otázku: Jak budu postupovat? Předchozí fáze sloužila k tomu, abychom získali všechny vstupy, které jsou důležité pro další postup a plán.

SWOT analýza

Pokuste se o co největší nadhled. Z této swotky budete také vycházet v následující fázi, kde je prostor pro komunikační strategii.

 

Rozhodnutí

Role leadera je nesnadná v tom, že je třeba vytvářet rovnováhu mezi dvěma rolemi. Jednou - rozhodovací, druhou participativní. Leader musí mluvit, když je třeba, aby promluvil, mlčet, když je třeba, aby mlčel. Rozhodnout, kdy je třeba jeho rozhodnutí a nechat rozhodnout jiné, když je třeba jejich rozhodnutí. Více se této tématiky dotýkáme v kapitole 2. Leadership - Rozhodování leadera (ke stažení zde). Proto je tu kolonka, která navádí ke zhodnocení “rozhodovací strategie”.

 

Milníky

Je dobré si stanovit milníky, které budou na cestě k cíli, mluvit o nich a vysvětlovat je všem zúčastněným. Tím se velký cíl rozdělí na malé, a tak bude jeho dosahování snazší. Pokud se vám podaří cíle otermínovat a rozdělit odpovědnost za jejich dodržení, bude to skvělé.

 

Vize

Žádná změna by se neměla dít náhodně, ale měla by mít svoji vizi. Jak se promítne tato změna do budoucnosti školy za rok? Nebo za 5 let? Dejte si záležet na promyšlení, protože sdílená vize je základ pro to, aby se věci hýbaly a aby škola držela jednotnou koncepci.


 

3) DORUČOVACÍ

Odpovídá na otázku: Jak to fakticky předám a rozhýbu? Toto je také část, které obvykle není věnované moc pozornosti. Různé cílové skupiny ale i mohou mít různé potřeby, jak by se chtěli o těchto věcech dozvědět a jaký dialog s nimi vést. Nebo se může stát, že tím, že ředitel na tuto fázi nemyslel, například vynechá některé důležité stakeholdery. V této fázi se hodně uplatňují softskills, vztahy i politika.

Komunikační strategie

Podívejte se na všechny stakeholdery, jak budete změnu komunikovat, aby ji přijali? Co jim řeknete? Na čem všem se budou podílet? Jací jsou neproblematičtější stakeholdeři jako jedinci? Jak se dá předejít nepochopení? Budete vyzývat k tvorbě nových řešení a přístupů? Vytvoříte nějaký zvyk, aby lidi změnu udrželi? Jak budete delegovat? Jaké budou potřeba role? Kolik lidí potřebujete k realizaci změny?

 

Ukazatelé úspěchu

Jak poznáte, že se už něco změnilo? Koho se budtete pravidelně ptát, jak to budete vyhodnocovat? Rozešete jim společný dotazník? Zahrnete  zpětnou vazbu do vašich společných setkáních 1:1? Uděláte si měsíční informační rychlo-schůzky ve stoje, abyste reflektovali průběh změny?

 

Hladký průběh

Zde je místo k zamyšlení, co by ještě mohlo pomoci k tomu, aby byla změna úspěšná. Může se jednat o vizualizaci změny do infografiky, tvorbu kampaně pro rodiče nebo také další vzdělávání učitelů nebo a samozřejmě vás. Pokud přemýšlíte, jaké máte silné a slabé stránky, přeložili jsme pro vás matici osobního potenciálu, více na našem blogu.


 

NEGATIVNÍ REAKCE NA ZMĚNU A JEJICH ŘEŠENÍ

Na cestě mohou ležet nějaké kameny, co s nimi nastřeluje následující tabulka.

 

Dílčí příčiny

Možná řešení

pracovníci změnu nechtějí

vysvětlování, motivace

pracovníci se obávají o svoje uplatnění

seznámení s cílem změny, komunikace

pracovníci změně nerozumějí

 vysvětlení, vzdělání, stáže

pracovníci se obávají, že nebudou novým požadavkům stačit

vzdělání

setrvačnost pracovníků

výše uvedená mravenčí práce, tolerance, trpělivost

neochota si uvědomit kontextovou okolnost

jasná otevřená argumentace

rozdílné chápání (potřebnosti) změny

vysvětlování, tolerance jiného názoru

 


 

Snad vám přijde náš kanvas, vycházející z Akademie pro ředitele: Škola v kondici, užitečný. Pokud byste měl tip na zlepšení, budu ráda za zpětnou vazbu (lea.mentlikova@llp.cz). A pokud by vás zajímaly další podklady na téma rozvoje školy, vše jsou veřejně dostupné na našich stránkách: Akademie pro ředitele.

Zpět na přehled článků