Integrace v malotřídní škole

Ocenění Férová škola jsme získali v říjnu 2011.

Ocenění Férová škola jsme získali v říjnu 2011.

Jsme málotřídní škola, kde se ve dvou třídách vzdělávají společně žáci 1. - 5. ročníku. Naše škola působí v malém městysi v podhůří Šumavy. Město má cca 400 obyvatel. Součástí školy je školní jídelna, školní jídelna - výdejna, školní družina a 2 školy mateřské, jedna přímo v Dubu a druhá na odloučeném pracovišti vzdáleném 7 km od Dubu v malé vesnici Bušanovice. S integrací máme bohaté zkušenosti právě již v předškolním vzdělávání. Pět žáků se speciálními vzdělávacími potřebami bylo začleněno formou integrace v jedné nebo druhé naší MŠ a poté přešli na základní školu. V MŠ Dub máme v současné době integrované další 2 děti - 1 chlapec se středně těžkým MP a 1 s těžkou vadou sluchu.

S integrací v ZŠ jsme začali v r. 2000. Tehdy ještě nebylo legislativně možné vzdělávat v běžné ZŠ žáky s mentálním postižením, proto jsme byli zařazeni do experimentálního ověřování vzdělávání žáků s MP. Náš první integrovaný žák byl autista se středně těžkým MP. V naší škole se vzdělával 6 let podle vzdělávacího programu PŠ. Za vzdělávání tohoto žáka ve specifických podmínkách málotřídní školy jsme obdrželi v r. 2001 cenu Martina Palase. Od té doby nám začali žáci s postižením přibývat.

 

Ve školním roce 2002/2003 nastoupil do 1. r. tělesně postižený chlapec s progresivní svalovou dystrofií upoutaný na invalidní vozík. Protože samozřejmě nejsme škola bezbariérová, museli jsme nějak řešit podmínky pro vozíčkáře. Na základě mediální kampaně se nám podařilo získat od sponzorů schodolez, elektrický invalidní vozík, nájezdové lyžiny a speciálně upravenou lavici. Tento žák se u nás společně s ostatními dětmi vzdělával od 1. až do 5. ročníku.

V současné době vzděláváme 4 žáky s různým stupněm MP. V minulých letech jsme jich měli 6, ale dva nejstarší už z naší školy odešli. Protože tak velký počet dětí s postižením už nebylo možné zvládnout v podmínkách běžné třídy (vyučujeme v odděleních, většinou v kombinaci 1., 2. a 3. ročník v jedné třídě a 4. a5. ročník ve druhé třídě), požádala jsem KÚ v Českých Budějovicích o povolení vzdělávat tyto děti v samostatné studijní skupině. Děti jsou integrované v běžných třídách, do kterých docházejí na některé předměty většinou výchovného charakteru. V hlavních předmětech se vzdělávají samostatně. Jinak s ostatními dětmi tráví přestávky, hrají si s nimi, zúčastňují se všech akcí a aktivit školy, jako jsou kulturní vystoupení, exkurze, výlety apod. Do 2. ročníku dochází žákyně po amputaci nohy spojené s léčbou rakoviny kostí, která samozřejmě též potřebuje individuální přístup a pomoc všech zaměstnanců i žáků školy. Pro tuto žákyni zakoupil úřad města nový schodolez, který od září 2013 využívá k pohybu po schodech ve škole. Dále vzděláváme 1 romského chlapce - cizince a velké procento žáků ze sociálně slabých rodin. Přínos je pro všechny děti obrovský. Děti s postižením vyrůstají se svými zdravými vrstevníky, kteří jsou zvyklí jim pomáhat a do života odcházejí s tím, že existují i tělesně a mentálně postižení lidé, kteří si zaslouží naši úctu a pomoc. Rodinná atmosféra naší školy, kterou v letošním školním roce navštěvuje celkem 21 žáků, a vzdělávání v ní učí děti vzájemnému respektu, toleranci a pomoci - nejen dětem s postižením, ale také starší mladším apod. Toto platí i pro školní družinu, kde většina dětí tráví volný čas.

Práce s postiženými dětmi v podmínkách málotřídní školy je velmi náročná, ale všichni zaměstnanci ji vykonávají nezištně a rádi. Ředitelka školy i obě učitelky při zaměstnání vystudovaly obor speciální pedagogika, takže žáci s postižením jsou ve škole opravdu plnohodnotně vzděláváni. Kromě učitelek pracuje s těmito dětmi také pedagogická asistentka.

 

Do různých aktivit naší školy se nám daří zapojit i rodiče a ostatní veřejnost.

Při tvorbě ŠVP jsme přemýšlely o názvu, který by vystihoval zaměření a atmosféru naší malé školy. Nakonec jsme se rozhodly pro název Škola pro všechny a jako motto jsme vybraly slova učitele národů J. A. Komenského: "Všichni na jednom jevišti velikého světa stojíme a cokoliv se tu koná, všech se týče".

Zpět na profil školy