Integrace žáků na naší škole

Na naší škole se snažíme integrovat žáky s různými druhy znevýhodnění.

Na naší škole se snažíme integrovat žáky s různými druhy znevýhodnění. Následující tři příklady zastupují větší množství příběhů a zkušeností, které jsme v průběhu posledních několika let získali.

Žák k nám nastoupil do osmého ročníku a naděje na jeho úspěšné začlenění nebyly příliš růžové. Byla u něj pozdě diagnostikována porucha autistického spektra a navíc jeho rodinné zázemí bylo spíše problematické. Bylo potřeba najít vhodný třídní kolektiv, který se na vstup spolužáka připravoval. Během školního roku jsme vystřídali i několik asistentů pedagoga. Spolupráce s odborníky z PPP, SPC, APLA Praha nám pomohla najít cestu, jak řešit problémy. Obrovský dík patří vnímavým spolužákům, kteří se podíleli na integraci žáka.

Další zkušenosti jsme získali i u žáka s kombinovaným tělesným postižením (vada horních končetin a sluchový handicap). Chlapec působí ve stejném kolektivu již sedmý rok. Spolužáci jsou ohleduplní, ochotní a od první třídy se snaží usnadnit kamarádovi spoustu činností. O úspěšné začlenění žáka do kolektivu třídy se postarali zákonní zástupci svou spoluprací s učiteli a asistentem pedagoga. Žák úspěšně pracuje v zájmovém kroužku „Modelářství“, kde i vzhledem ke svému handicapu je velmi šikovný a to díky zkušenému pedagogovi naší školy, který tento kroužek vede.

Do našich lavic zasedají i děti ze sociálně znevýhodněného prostředí. Příkladem je chlapec, který byl kvůli nevhodnému a nepodnětnému rodinnému prostředí svěřen do péče babičky. Žák obtížně navazuje kontakt se spolužáky, špatně mluví a společných výletů a akcí se spíše nezúčastňuje. Spolužáci se mu nevyhýbají, ochotně půjčují školní potřeby a snaží se o navázání kamarádských vztahů. Obrovskou odměnou je učitelům úsměv na tváři tohoto chlapce. Naše škola nabízí žákům spousty zájmových kroužků, které jsou bezplatné a mohou se do nich přihlásit i žáci ze sociálně znevýhodněného prostředí. 

Zpět na profil školy