Pod jednou střechou I.

Základní škola Žďár nad Sázavou,

Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6 je jednou ze čtyř základních škol ve Žďáře nad Sázavou.

Poskytujeme vzdělávání ve dvou oborech vzdělání – Základní škola a  Základní škola speciální.

Školní vzdělávací program je strukturován tak, abychom mohli vzdělávat žáky bez speciálních vzdělávacích potřeb společně se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Školu navštěvují žáci se širokou škálou speciálních vzdělávacích potřeb:

  • specifické poruchy učení
  • specifické poruchy chování
  • lehké mentální postižení
  • středně těžké mentální postižení
  • těžké mentální postižení
  • souběžné postižení více vadami
  • autismus

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je realizováno formou individuální nebo skupinové integrace. Téměř 30% žáků školy je vzděláváno dle individuálních vzdělávacích plánů.

Vedle žáků se zdravotním postižením navštěvuje školu vysoký počet žáků sociálně znevýhodněných  žáků, kteří jsou  na ostatních základních školách v našem městě a jeho okolí  prospěchově neúspěšní v důsledku hraničních intelektových předpokladů. Tato skutečnost je dána nejen spádovým obvodem školy (škola je umístěna v lokalitě, ve které žije mnoho rodin s nízkým socio - kulturním statusem), ale především tím, že v povědomí odborné i rodičovské veřejnosti zastáváme roli školského zařízení, které dokáže prostřednictvím mnoha podpůrných opatření zajistit rovné podmínky pro vzdělávání žáků.

Z tohoto důvodu byla naše škola v roce 2011 oceněna titulem FÉROVÁ ŠKOLA.

 

PŘÍBĚHY INDIVIDUÁLNĚ INTEGROVNÝCH ŽÁKŮ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

MAREK

Marek je 9 letý chlapec s poruchou autistického spektra a výraznými poruchami chování.

V současné době žákem 2. ročníku, navštěvuje běžnou třídu, do které je individuálně integrován. Je vzděláván dle individuálního vzdělávacího plánu s podporou asistenta pedagoga.

Marka známe již od jeho 5 let, nejprve navštěvoval 2 roky přípravný ročník základní školy, po odkladu povinné školní docházky nastoupil do běžné 1. třídy. Adam je vzděláván se dle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, který je přizpůsoben jeho vzdělávacím možnostem. Nemá rád hluk, křik a změny v organizaci výuky, díky asistentce pedagoga tyto nepříznivé jevy zvládá, v doprovodu maminky se zúčastňuje i aktivit pořádaných mimo školu. Ve třídě má kamarády, je usměvavý, spolužáci se naučili respektovat jeho povahové odlišnosti.

MÍŠA

Míša je 10 letá dívenka se souběžným postižením více vadami, jedná se o těžké tělesné postižení a těžké zrakové postižení.

V současné době navštěvuje 3. ročník, je individuálně integrovaná do běžné třídy, je vzdělávána dle individuálního vzdělávacího plánu s podporou asistenta pedagoga. Pohybuje se na invalidním vozíčku.

Míša je vzdělávána dle školního vzdělávacího programu základní škola, který je přizpůsoben jejím vzdělávacím možnostem. Využívá kompenzační pomůcky, především speciálně upravený počítač.

Díky zajištění bezbariérového přístupu v celé  budově školy může Míša využívat vybavení specializovaných učeben – Snoezelen, trampolining, rehabilitační přístroj MOTOMED.

Míša je milá, veselá dívenka, ve třídě má kamarády, o přestávkách si s ní spolužáci povídají, pomáhají při přesunu Míšiných věcí při příchodu a odchodu ze třídy

KÁJA

Kája je 13 letá dívka s těžkou formou diabetu, její intelektové předpoklady se pohybují v hraničním pásmu.

V současné době navštěvuje 7. ročník, v důsledku zdravotního znevýhodnění je individuálně integrovaná do běžné třídy, je vzdělávána dle individuálního vzdělávacího plánu, který je přizpůsoben jejím vzdělávacím možnostem.

Kája navštěvuje naši školu od 2. ročníku, naučili jsme se zvládat všechny problémy, které se u ní v důsledku diabetu objevovaly.

Kája je komunikativní, veselá dívka, která k naší škole neodmyslitelně patří, všichni žáci, učitele i asistenti pedagoga ji znají.

RADEK

Radek byl lehce mentálně postižený chlapec, v současné době už ukončil povinnou školní docházku na naší škole a odešel studovat na odborné učiliště.

Radek přišel na naši školu do 6. ročníku, období 1. stupně prožil na třech základních školách.

Na naší škole byl vzděláván dle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, individuální vzdělávací plán byl přizpůsoben jeho vzdělávacím možnostem, v českém jazyce, angličtině matematice, fyzice a chemii byl IVP eliminován k základu učiva. V uvedených předmětech byl v 6. a 7. ročníku hodnocen slovně, poté na žádost rodičů známkami. V závěrečné klasifikaci v 9. ročníku byl hodnocen nejhorší známkou dobrou.

Při výuce byl podporován asistentem pedagoga, byla mu nabídnuta ze strany školy maximální míra podpory (podpůrný program, individuální doučování).

Po příchodu na naší školu došlo k velmi pozitivní změně v chlapcově přístupu ke školní práci, v komunikaci s pedagogy a asistentem pedagoga, upravené učivo a nové formy a metody práce ho motivovaly a umožnily mu opět po delší době uspět.

Ve své třídě se cítil velmi dobře, účastnil se školních akcí, jako jsou exkurze, výlety. Rodiče po celou dobu se školou intenzivně spolupracovali - navštěvovali ve Školním poradenském pracovišti rodičovskou skupinu pro rodiče neprospívajících žáků, byli v pravidelném kontaktu s třídní učitelkou a výchovnou poradkyní.

PRÁCE S DĚTMI SE SOCIÁLNÍM ZNEVÝHODNĚNÍM

Počet dětí, které mohou být zařazeny do skupiny sociálně znevýhodněných žáků dosahuje na naší škole více než 30% všech dětí/žáků školy. Z tohoto důvodu je významným úkolem školy vytváření takových podmínek, které vedou ke zlepšení vzdělávacích výsledků žáků.

Díky zapojení do celé řady projektů a rozvojových programů jsme ve škole vytvořili funkční systém podpůrných opatření, jedná se o vytvoření školního poradenského pracoviště se školním speciálním pedagogem – etopedem, zřizujeme přípravný ročník základní školy, poskytujeme služby asistentů pedagoga, logopeda, reedukační aktivity. Nedílnou součástí práce školy v této oblasti je bezplatné poskytování zájmových aktivit.

Zpět na profil školy