Zkušenosti naší školy

text

Žák s poruchou autistického spektra

V loňském roce jsme přijali do druhého ročníku chlapce s poruchou autistického spektra a s výraznými poruchami chování, který nežil v rodině, ale byl umístěn v dětském domově. Na předchozí škole došlo až k peticím rodičů, kteří vyžadovali jeho vyloučení z kolektivu a přeřazení na jinou školu přesto, že k osobě žáka byla přiřazena asistentka pedagoga pro žáka se zdravotním postižením. O jeho umístění na naši školu požádalo odborné poradenské zařízení a současně i vedení dětského domova. Žádosti jsme vyhověli i přes varování některých členek našeho pedagogického sboru, které se obávaly výrazného zhoršení podmínek práce nejen v dané třídě, ale také na celém prvním stupni. K chlapci jsme získali asistentku pedagoga, která má své vlastní zkušenosti s výchovou syna se stejným postižením. Chlapec se velmi brzy přizpůsobil podmínkám práce v naší škole, ve třídě si zvykl. Ukázalo se, že informace, které ho předcházely, nejsou podle našeho názoru tak dramatické. Jeho reakce jsou zvládnutelné (pochopitelně má jeho chování výkyvy, ale profesionálním přístupem asistentky a třídní učitelky se dají výrazně utlumit). Jako největší pozitivum vnímám fakt, že se chlapec do školy těší.

Práce s dětmi se sociálním vyloučením

Naše škola je jedinou školou v lokalitě Jáchymov – v předchozích dvou letech zde působila vládní Agentura pro boj se sociálním vyloučením. Podle aktuálních analýz činí procento dětí, které mohou být zařazeny do skupiny sociálně znevýhodněných, více jak 45% všech dětí a žáků školy. Vytváření podmínek k zlepšení vzdělávacích a a zájmových aktivit této nemalé skupiny žáků je jedním z významných úkolů školy. Od roku 2009 jsme v rámci realizace dvou rozsáhlých projektů v rámci opatření 1.2 OP VK vytvořili plně funkční systém podpůrných služeb, který zahrnuje služby specialistů (psychologa, logopeda a speciálního pedagoga), služby asistentů pedagoga a asistentek logopeda a reedukační aktivity. Výsledkem je eliminace neprospívajících žáků ve třídách 1.stupně a výrazný pokles neúspěšných žáků celkem na škole. Pro stažení dětí z ulic byl vytvořen rozsáhlý rámec zájmových aktivit, který je koordinován školním klubem, který byl otevřen k 1.11. tohoto roku. Aktivity byly zajišťované v rámci projektů, jsou udržovány díky zapojení do dotačních a rozvojových programů zvláště MŠMT.

Řešení řečových poruch

Stejně jako ve velké většině základních škol i u nás postupně rostl počet dětí s řečovými poruchami. Nápravy byly zajišťovány v rámci projektů OP VK a po jejich skončení z RP Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2013. V průběhu tohoto roku byl vytvořen tým asistentek logopeda, který prochází náročným vzdělávacím programem, který jim následně umožní pod vedením externí odbornice realizaci řečových náprav v dalších letech. Úspěšnost náprav v posledních 3 letech dokládá i fakt, že zařazením těchto náprav do naší organizační součásti MŠ, o více jak 40% klesl počet dětí s těžšími řečovými poruchami, kteří přicházejí každoročně k zápisu. Pro plnou efektivitu těchto aktivit je nezbytná úzká spolupráce s rodinou.

Žák s mentální retardací na ZŠ

V průběhu předchozího školního roku jsme na žádost poradenského pracoviště přijali do 2 třídy žáka s mentální retardací – jednalo se o první pokus o realizaci reintegrace (žák k nám přešel ze základní školy praktické). Musím přiznat, že jsme neočekávali žádné výraznější úspěchy – přesto se po půl roce začaly objevovat první pozitivní změny. Působením asistentky pedagoga a vhodně zvolenými reedukačními aktivitami se žák postupně začal začleňovat do výuky, jeho výsledky začaly mít vzestupný trend. Na základě jedné jediné úspěšné reintegrace nemůžeme přijímat žádné zásadní závěry, ale i tento dílčí úspěch potvrzuje, že nelze možnosti reintegrací obecně vylučovat.

Žákyně  s těžkou formou diabetu

Na počátku září jsem potkal na chodbě malé dlouhovlasé děvče s velkýma očima. Má asistentka mě upozornila, že se jedná o děvče, jehož problémy jsme právě začali řešit. Ta v roce 2012 nastoupila do předškolního oddělení naší MŠ s diagnostikovanou těžší formu diabetu. Vzhledem k tomu, že v tomto oddělení již působila asistentka pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním a současně vzhledem k specifikům organizace činností v MŠ byly problémy se zvládáním tohoto handicapu zvládnutelné. V září nastoupilo děvče (na základě doporučení poradenského zařízení) do přípravné třídy naší školy.  Její klinický stav mezitím zaznamenal zhoršení. Přímý dohled nad ní byl zajištěn na pouhé 4 hodiny denně a do hry musela vstoupit také školní družina. Naštěstí škola získala od září asistentku pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním. Pedagogické pracovnice byly zpočátku schopny zvládat všechny problémy, které se u děvčete objevovaly. Když však hodnoty glykémie vyskočily až nad hranici 20, byla nezbytná co nejužší spolupráce s rodinou. Aby všichni pracovníci školy, kteří s děvčetem přicházeli do kontaktu, věděli jak postupovat v případě šoku, proškolila nám ředitelka Českého červeného kříže pedagogický a doprovodný personál a pro třídní učitelku a asistentku připravila přehledné pokyny. Proškolení bylo nezbytné, protože se v MŠ objevilo další děvče s touto diagnózou. Následně jsem začal děvče v doprovodu asistentky vídávat ve školní jídelně. Bez jakéhokoli pokynu ze strany vedení převzala asistentka mimo svou pracovní povinnost dohled nad děvčetem, v případě její únavy si ji převedla do školního klubu, kde zajišťuje reedukace. Stav se zklidnil a ukázalo se, že vše se dá řešit, máte-li po ruce odborníky a ve sboru empatické spolupracovníky, kteří nehledí pouze na svůj volný čas.

Činnost vlastního občanského sdružení

V rámci naší školy máte možnost se setkávat nejen s žáky se sociálním znevýhodněním, s žáky se specifickými vývojovými poruchami, s žáky z několika etnik, ale také pochopitelně s majoritní skupinou žáků, kteří do žádné z uvedených skupin nepatří – někdy je pracovně označuji jako děti středního proudu (i tato skupina je vnitřně diverzifikovaná). Pro všechny uvedené skupiny ale shodně platí, že jsou ohrožovány řadou kriminogenních faktorů. Nejlepší prevencí pro všechny zůstává smysluplná náplň volného času. Problém získávání finančních zdrojů z dotací a grantů jsme vyřešili tím, že jsme iniciovali založení občanského sdružení. Pod vedením mladé a velice schopné učitelky vzniklo sdružení, které působí při škole již druhým rokem a stalo se tak oprávněným příjemcem centrálních dotací. Pro rok 2014 byly týmem projektového managementu školy podány žádosti  do dvou dotačních programů MŠMT. Do konce tohoto roku jsou veškeré aktivity v oblasti zájmového vzdělávání kryty ze zdrojů, které získala škola v rámci rozvojových programy MŠMT. Dnes funguje při škole 7 velkých zájmových útvarů a dalších 8 jich bude otevřeno na počátku roku 2014.

Vlastní projekty dětí

Aby si naši žáci uvědomili náročnost získávání finančních zdrojů pro své aktivity, bylo malé skupině bývalých žáků 8. a 9. ročníku  navrženo, aby se pokusili postavit vlastní projekt na základě svého vlastního nápadu v rámci programu Nadace O2 Think Big. Tak vznikl projektový záměr a následně projekt na vybudování vlastní školní galerie s názvem Galerie návratů. V konkurenci s dalšími projekty uspěl a před koncem školního roku 2012/2013 byla galerie slavnostně otevřena. Dnes má za sebou zářijovou vernisáž prací žáků školy, připravuje se vernisáž výstavy ve spolupráci s Židovským muzeem a další akce. Nadšení pracovní skupiny bylo obrovské a dnes čeká na další výzvu nadace.

Spolupráce s  nevládními neziskovými organizacemi

Mnoho škol odmítá spolupráci s nevládními organizacemi – vnímá ji nelogicky jako určité nebezpečí vnějších zásahů veřejnosti do vnitřních uzavřených systémů školy. Ve skutečnosti je spolupráce s nimi pro školy velice výhodná. V naší lokalitě působí terénní pracovníci společnosti Člověk v tísni, o.p.s. , kteří se výrazně podílejí na řešení problémů sociální exkluze v celé lokalitě. Škola i o.p.s. participují na společných projektech – mají společnou cílovou skupinu – děti a žáky.

Zpět na profil školy